Podružnična šola - gibalo razvojaPredstavitev projekta

Premajhna in nezadovoljiva ponudba dodatnih dejavnosti za otroke in mladino na območju vzhodnega dela ljubljanskega podeželja ter nezadostnega zavedanja pomena podružničnih šol oziroma šol na podeželju, na  katerem obstajajo štiri delujoče podružnične šole in ena nedelujoča, na dveh so ustanovili oddelke predšolske vzgoje, je zadosten razlog za uresničevanje širšega poslanstva. S svojim delovanjem lahko in zmorejo prispevati  dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja. Poleg rednega pouka nudijo otrokom različne vrste krožkov in dejavnosti, kar pa v današnjem času ne zadovoljuje vseh potreb otrok in mladine. Hkrati se je življenje na podeželju bistveno spremenilo, saj se je delež  kmečkega prebivalstva zmanjšal in narašča delež nekmečkega, posledično so se spremenile tudi njihove potrebe.
PŠ Janče PŠ Besnica PŠ Lipoglav PŠ Prežganje
Podružnična šola Janče že izvaja različne dodatne aktivnosti za vse generacije na podeželju kot šola sama in v sodelovanju s CIZO, Zavodom za razvoj podeželja, Mestno občino Ljubljana, Turističnim društvom Besnica-Janče, Športnim društvom Janče in Planinskim društvom Litija. Na šoli je z otroki pripravila sprejeme za goste iz Hrvaške, Češke, Kitajske, Latvije in Irske. Posebna žirija organizacije Europaische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung s sedežem na Dunaju je preverjala podatke iz prijave na evropski razpis Evropska nagrada za obnovo vasi 2004, na katerega se je prijavila Sadna cesta in v sklopu le te izvaja aktivnosti tudi šola Janče, ki se je predstavila z delavnico izdelave rož iz papirja ter šolskim sadovnjakom. Aktivnosti so prispevale h krepitvi identitete, prepoznavnosti šole, povezovanju s krajem in širšo okolico, k razmišljanju o pomenu podeželskega prostora in samega življenja na podeželju.

Tako delovanje šole je izrednega pomena za kraj, zato se bodo aktivnosti izvajale  na vseh  štirih  podružničnih šolah na območju občine Ljubljana ter v letu 2010 prenesle še na druge podeželske šole na območju LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, katere bodo izrazile interes za medsebojno povezovanje in sodelovanje.

Cilji

S projektom želimo otrokom na podeželju omogočiti raznoliko ponudbo dopolnilnih aktivnosti, ki bodo omogočale razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev:

  • dvigovanje kakovosti življenja otrok na samem podeželju,
  • približevanje ekološke problematike in razvijanje ustvarjalnosti otrok,
  • zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti,
  • prenos znanj med generacijami in različnimi akterji ljubljanskega podeželja – izraba notranjih možnosti,
  • razvijanje socialnega kapitala.


Šola na podeželju – gibalo razvoja za vse generacije na celotnem vzhodnem podeželju, saj s svojim širšim delovanjem dviga kakovost življenja ne le otrokom, ampak vsem prebivalcem s poudarkom na ohranjanju in vrednotenju naravne, kulturne in etnološke dediščine in prispevka h krepitvi zavedanja pripadnosti kraju, oblikovanju novih  produktov namenjenih  promociji šol in  krajev.
Projekt, ki ga izvajamo, v največji meri prispeva k prvi prioriteti Lokalne razvojne strategije vseh petih občin (Ig, Ivančna Gorica, Grosuplje, Mestna občina Ljubljana in Škofljica), vključenih v Lokalno akcijsko skupino »Sožitje med mestom in podeželjem«, katere najpomembnejši cilj je vlaganje v socialni kapital, saj je danes eno temeljnih vprašanj prihodnosti, kako se  razvija socialna povezanost oziroma socialni kapital v organizacijah, ustanovah in družbah. Zato je vlaganje že pri najmlajših smiselno, saj jih učimo povezovanja, navezovanja stikov, medsebojnega dialoga, zaupanja in možnosti izbire.

Sofinanciranje

Projekt sofinancirajo:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Projekt sofinancira Evropska Unija

Vodja projekta:
Marjana Marn

 

 

 


Prejšnja stran: Angleške urice
Naslednja stran: Načrt aktivnosti